công nhận

Hiệu ứng cánh bướm của sự công nhận: Chúng ta có thể học được gì từ lý thuyết hỗn loạn

Đeo kính bảo hộ và giữ chặt đầu đốt Bunsen. Tôi sẽ làm Khoa học (một lần nữa). Tuần trước, […]